Napisz do nas i oszczędzaj na energii!


Administratorem danych osobowych jest PPE Energetyka Sp. z o.o. (adres: Business Link, ul. Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa). Dane osobowe, znajdujące się w formularzu, przetwarzane będą m.in. w celu wykonania kalkulacji oszczędności. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Poniższe zgody są dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z polityką prywatności.

 • Zgadzam się na kontakt doradcy PPE Energetyka (pełna treść zgody)


Polityka prywatności

PPE Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w pełni respektuje Twoje prawo do prywatności i ochrony danych osobistych, pobieranych w momencie odwiedzin serwisu www.pulsarenergia.pl i podczas korzystania z usług na ebok.pulsarenergia.pl oraz innych serwisach internetowych i mobilnych PPE Energetyka, w tym również kontach PPE Energetyka Sp. z o.o. prezentowanych na portalach społecznościowych (dalej jako „Serwisy”).

Niniejsze Zasady zachowania poufności opisują sposób, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich i udostępniamy je, aby umożliwić poprawne działanie Serwisów, zapewnić im bezpieczeństwo oraz zagwarantować użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.

Jeśli nie akceptujesz naszej „Polityki prywatności”, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisów.

Dane zbierane automatycznie

PPE Energetyka Sp. z o. o. zbiera informacje o wykorzystywaniu Serwisów poprzez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data i godzina połączenia z Serwisem, adres IP, adres URL, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego i wersji Twojej przeglądarki internetowej. Dane te zbierane są przy użyciu plików cookie oraz narzędzi analitycznych, w tym Google Analytics.

Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisach, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych Serwisów. Dane, zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym Serwisem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania z Serwisów w celu złożenia zapytania, podjęcia współpracy, skorzystania z usług, złożenia reklamacji itp., możesz zostać poproszony o podanie pełnych lub częściowych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków adres e-mail i numer telefonu. W przypadku formularzy zamówień określonych usług lub zapytań o ofertę, nawiązania współpracy lub kontaktu z biurem obsługi klienta za pośrednictwem Serwisu, będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych, obejmujących w szczególności: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, nr Klienta, numer telefonu kontaktowego, NIP, preferowane miejsce instalacji fotowoltaicznej. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług. Brak podania przez Użytkownika wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub czatu, mamy dostęp do udostępnionych przez Ciebie w tych mediach, danych osobowych, w tym adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, zdjęć.

W czasie zbierania Twoich danych osobowych komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane te przechowywane są w bazie danych, zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich, w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z Serwisami i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

DANE OSOBOWE – Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest PPE Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Business Link, ul. Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa (dalej jako „PPE Energetyka” lub „Administrator”), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630109.
 2. PPE Energetyka powołała inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: daneosobowe@pulsarenergia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez PPE Energetyka w celach nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, rozwiązania i rozliczenia łączącej nas Umowy, dochodzenia roszczeń, w celach archiwizacji oraz do realizacji na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną. Za dobrowolną zgodą wyrażoną przez Ciebie, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu własnego, dotyczącego produktów i usług świadczonych przez PPE Energetyka, a także w celu przesłania informacji handlowej:
  a) w zakresie ustalenia Twojej tożsamości – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia,
  b) w zakresie odbierania i archiwizowania Twoich oświadczeń woli, jako realizacji praw osób posiadających zawarte z PPE Energetyka Umowy – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  c) w zakresie zapewnienia kontaktu z Tobą, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  d) w zakresie przekazywania danych do podmiotu pełniącego funkcję operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w celu wykonania łączącej nas Umowy – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  e) w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  f) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  g) w zakresie przesyłania informacji handlowej i marketingowej za wyraźną Twoją zgodą – art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
 4. Twoje dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom współpracującym z PPE Energetyka, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi oraz wykonania obowiązków wynikających z łączącej nas umowy;
  b) dostawcom usług zaopatrujących PPE Energetyka w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające wykonanie obowiązków wynikających z łączącej nas umowy (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających PPE Energetyka w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym Administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony.
 6. Administrator przechowuje dane Klientów przez następujący okres:
  a) w przypadku przetwarzania danych, w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a – e – przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez Odbiorców określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego,
  b) w przypadku przetwarzania danych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
  c) w przypadku przetwarzania danych w zakresie przesyłania informacji handlowej i marketingowej za wyraźną Twoją zgodą – art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia – przez okres od dnia uzyskania dobrowolnej zgody, do czasu jej cofnięcia.
 7. Informujemy, że masz prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) przenoszenia danych,
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, PPE Energetyka informuje, iż udzielającemu zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: daneosobowe@pulsarenergia.pl.
 9. Dane, które przetwarza Administrator, nie podlegają profilowaniu.
 10. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania, w celach zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, zaś w przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia kontaktu z Tobą, w celu rozpatrzenia reklamacji, zgłoszeń oraz w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń Administratora. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 6 lit. c odbywa się w oparciu o udzieloną odrębną, jednoznaczną i dobrowolną zgodę, do czasu jej odwołania.

Odpowiedzialność

PPE Energetyka Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym w Serwisach, jak i tych, które umieszczają linki do naszych Serwisów.

Zmiana polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

PPE Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Business Link, ul. Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: daneosobowe@pulsarenergia.pl.

Wszelkie uwagi dotyczące korzystania z Serwisów PPE Energetyka, należy kierować mailowo, na adres: kontakt@pulsarenergia.pl

Wybierz interesującą Cię ofertę