Napisz do nas i oszczędzaj na energii!


Administratorem danych osobowych jest PPE Energetyka Sp. z o.o. (adres: Business Link, ul. Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa). Dane osobowe, znajdujące się w formularzu, przetwarzane będą m.in. w celu wykonania kalkulacji oszczędności. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Poniższe zgody są dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z polityką prywatności.

  • Zgadzam się na kontakt doradcy PPE Energetyka (pełna treść zgody)


Oświadczenie Spółki, dotyczące Informacji Prezesa URE (nr 42/2019) w sprawie podjętych działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców

Działając w imieniu PPE Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z informacją podaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Organ”) w przedmiocie wydania w dniu 20 maja br. (doręczoną do Spółki w dniu 24 czerwca br.) decyzji Organu w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną, Spółka oświadcza, że::
1) wydana decyzja Organu jest nieprawomocna i do czasu uzyskania tego waloru, nie wywołuje wobec Spółki skutków w postaci utraty możliwości prowadzenia działalności przez Spółkę,
2) PPE Energetyka, w dniu 8 lipca 2019 r., tj. w przewidzianym przepisami prawa terminie, wniosła za pośrednictwem Prezesa URE odwołanie do sądu od nieprawomocnej decyzji Prezesa URE, w przedmiocie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną.

W związku z powyższym, pragniemy Państwa zapewnić, że dotychczasową działalność w zakresie obrotu energią elektryczną Spółka prowadzi w sposób niezakłócony, wszystkie umowy zawarte z kontrahentami oraz klientami są realizowane bez zastrzeżeń, a rok obrotowy Spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym.

Zarząd PPE Energetyka

Wybierz interesującą Cię ofertę