Zwrot akcyzy za ubiegły rok podatkowy

Optymalizuj koszty przedsiębiorstwa – skorzystaj z ulg i odzyskaj pieniądze

Koszty energii elektrycznej to dla wielu przedsiębiorstw przeważająca część wszystkich kosztów rocznych. Dotyczy to głównie zakładów produkcyjnych, które zużywają energię elektryczną w procesie produkcji swoich towarów. Warto jednak wiedzieć, że koszty energii można obniżyć, poprzez skorzystanie z rozwiązań prawnych, gwarantowanych ustawą o podatku akcyzowym.

1 stycznia 2016 roku, do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzono regulacje, umożliwiające otrzymanie częściowego zwrotu zapłaconej akcyzy. To ważna informacja dla przedsiębiorców, która oznacza,  że na konto firmy może wrócić aż 85% kwoty akcyzy zapłaconej w ubiegłym roku podatkowym.

Dla kogo ulga?

Ustawa o podatku akcyzowym, wraz z nowelizacją, jasno definiuje podmioty, które mają możliwość skorzystania z ulgi i odzyskania sporych pieniędzy do firmowej sakwy. Wspomniane przywileje przysługują zakładom energochłonnym – podmiotom u których udział kosztów energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w minionym roku podatkowym, wynosi ponad 3 % oraz które prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną konkretnymi kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Napisz do nas i zapytaj!


Wyślij nam swoją obecną fakturę (opcjonalnie):

Administratorem danych osobowych jest PPE Energetyka Sp. z o.o. (adres: Business Link, ul. Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa). Dane osobowe, znajdujące się w formularzu, przetwarzane będą m.in. w celu wykonania kalkulacji oszczędności. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Poniższe zgody są dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z polityką prywatności.

 • Zgadzam się na kontakt doradcy PPE Energetyka (pełna treść zgody)


Zwrot części akcyzy, czyli ile dokładnie pieniędzy wróci na konto firmowe.

Wysokość zwrotu należnego przedsiębiorstwu, zależy od całkowitej kwoty zapłaconego podatku oraz współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej , czyli energochłonności przedsiębiorstwa. W związku z tym niemożliwym jest podanie jednej kwoty, gdyż wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań danej firmy. Jednak dla pokazania, że warto zainteresować się tematem, możemy posłużyć się hipotetycznym przykładem: zakładając roczne zużycie na poziomie 15 GWh i wskaźnik energochłonności 25%, przedsiębiorca może liczyć na zwrot w wysokości około 200 000 PLN.

Zwrot kwoty, zwracanej częściowo akcyzy, dokonywany jest na rachunek bankowy przedsiębiorstwa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Pomożemy Ci odzyskać pieniądze!

Aby odzyskać nadpłacone pieniądze, przedsiębiorstwo musi złożyć odpowiedni wniosek do wyznaczonego urzędu. We wskazanym wniosku, muszą znaleźć się nie tylko podstawowe dane firmy ale także szereg obliczeń, dokonanych na podstawie danych przedsiębiorstwa wraz z opinią biegłego rewidenta o poprawności wyliczenia kwoty należnej do zwrotu.

Kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy oblicza się według następującego wzoru:

               K% – 3%

Z   =   —————   x   (20 – 0,5 x W) x E x 0,85

                  K%

Wygląda skomplikowanie? Proponujemy pomoc naszych specjalistów, którzy w profesjonalny sposób zajmą się całym procesem, od zebrania potrzebnych informacji, poprzez obliczenia, aż do skompletowania dokumentów, potrzebnych do złożenia wniosku i odzyskania pieniędzy.

Głównym celem audytu energetycznego jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących zalecanych przedsięwzięć oraz ich harmonogramu, służących obniżaniu zużycia energii elektrycznej oraz poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Analizowane są wszystkie czynniki oraz procesy, które generują koszty związane z poborem energii elektrycznej w firmie.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest raport końcowy, który opisuje stan obecny modelu gospodarowania energią elektryczną, wskazuje możliwe do podjęcia przez przedsiębiorcę działania optymalizacyjne oraz pokazuje jakie oszczędności może osiągnąć przedsiębiorca po wprowadzeniu proponowanych zmian.

Obowiązek wykonania audytu do 30.09.2017

Wszystkie przedsiębiorstwa spełniające powyższy warunek zobowiązane są do wykonania audytu energetycznego po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 września 2017 roku, a następnie zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

 • Brak realizacji lub zlecenia wykonania audytu – kara do 5% przychodu za rok ubiegły
 • Podważony w trakcie kontroli audyt – kara do 5% przychodu za rok ubiegły

Kto może przeprowadzać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

 • Czas realizacji 3-6 miesięcy dla  wiarygodnego audytu z gwarancją pozytywnej weryfikacji
 • Dzięki naszym dodatkowym usługom sfinansujesz koszty obowiązkowego audytu!

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

 • przeprowadzany jest co 4 lata.
 • Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa przez okres 5 lat.
 • należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
 • powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
 • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Korzyści dla przedsiębiorstw:

 Oszczędności w zużyciu energii
 Bardziej oszczędny model gospodarowania energią elektryczną
 Redukcja kosztów eksploatacji instalacji, urządzeń oraz obiektów

Sprawdź jak duże oszczędności może osiągnąć Twoja firma
dzięki wprowadzeniu zmian zaproponowanym w audycie.

Pozostałe usługi dla firm

Energia elektryczna jest bardzo istotna przy prowadzeniu własnej działalności.

Specjalnie dla Twojej firmy przygotujemy indywidualną, precyzyjnie stworzoną ofertę energii elektrycznej, dopasowaną do wielkości zużycia prądu.
Zapewniamy:

 • Audyt energetyczny w pełnym zakresie.
 • Ofertę skrojoną na miarę Twojej firmy i Twoich potrzeb.
 • Stałe ceny prądu przez cały okres umowy.
 • Atrakcyjne ceny prądu.

Na każdym etapie zmiany dostawcy zapewniamy fachową pomoc i wsparcie. Wiemy jak ważny i cenny jest czas dla ludzi prowadzących własny biznes, więc wszystkie formalności są po naszej stronie. W Pulsar Energia cenimy relację z drugim człowiekiem, więc każdego Klienta traktujemy wyjątkowo. Działania, które podejmujemy dają nam moc pozytywnej energii na tle innych dostawców energii elektrycznej. Podczas trwania umowy zapewniamy stałe ceny i opiekę ze strony naszych wykwalifikowanych pracowników. Zmieniając sprzedawcę prądu zyskujesz – skontaktuj się nami by dowiedzieć się ile możesz oszczędzić. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Skontaktuj się z nami mailowo lub  telefonicznie. Otrzymasz najlepszą ofertę w pełni odpowiadającą potrzebom Twojej Firmy.

Przydatne dokumenty: